PCB Sanering

Tenderar du att blunda för verkligheten eller tycker du inte Sanering är så roligt att lägga pengar på? Vi hjälper dig att eliminera skadliga ämne från din fastighet
PCB Sanering
Vad är PCB?

Polyklorerade bifenyler är en grupp skadliga kemikalier som utvecklades på 1920-talet. De räknas till gruppen långlivade organiska föroreningar och är fettlösliga vilket innebär att de lagras i fettvävnad hos djur och människor. PCB bioackumuleras, vilket innebär att det lagras en högre halt PCB i levande organismer än i omgivande miljö. Det sägs också att PCB biomagnifieras, dvs en organism högre upp i näringskedjan har högre halter av PCB. PCB kan finnas i fogmassor, golvmassor, transformatorer, oljor etc.

Skadliga effekter

Idag vet man att PCB kan framkalla cancer och problem med sköldkörteln. I test med spädbarn som bär på höga halter av PCB har det visat sig att korttidsminnet försämrats. En vuxen person som utsätts för höga halter PCB kan få fysiska skador medan ett barn som föds av en person med höga halter PCB oftast får psykiska skador. Djur med hög PCB-halt har ändrat grundläggande beteenden och det har tyvärr lett till att hela bestånd av djur försvunnit från vissa områden.

Det är mycket viktigt att byggnader som innehåller PCB saneras på ett professionellt sätt och att fogmassor och andra byggvaror innehållande PCB lämnas in som farligt avfall. Vi har Länsstyrelsens tillstånd till transport av farligt avfall vilket betyder att vi har aktuell kunskap om risker, skyddsåtgärder och regler som gäller dessa transporter.

Är du redo att börja kriget mot hälso- och miljöskadligt PCB?
Vi ger dig råd om bästa strategi!